Opšti uslovi korišćenja

Poštovani Kupci i Prodavci (u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Korisnici“ ili „Vi“),

Molimo vas da pažljivo pročitate Opšte uslove korišćenja u celini, koji se primenjuju na ugovorne odnose između Vas i HES-a, pre nego što obavite kupovinu ili prodaju posredstvom HES platforme. U postupku kupovine ili prodaje na elektronskoj platformi www.hes.rs (u daljem tekstu: „Platforma“), saglašavate se sa ovim Opštim uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Opšti uslovi korišćenja“ ili „OUK“), čime potvrđujete da ste ih pročitali, razumeli i prihvatili. 

Opštim uslovima korišćenja regulisani su uslovi i pravila korišćenja Platforme, kao i prava i obaveze Korisnika prema Platformi i uslugama koje Platforma pruža i ostala pitanja od značaja za funkcionisanje Platforme, u okviru vlasnika Platforme, Jelena Marić PR Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta Hes express Požarevac, sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 66121020, PIB: 112464993, e-mail: jelenamaric@hes.rs (u daljem tekstu: „HES“), a na koje Korisnici pristaju prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja.

HES je posrednik u prodaji robe između potrošača (Kupca) i trgovca (Prodavca), te kada robu poručuje putem Platforme, potrošač zaključuje ugovor sa trgovcem, odnosno stupa u kupoprodajni odnos sa trgovcem, dok sa Platformom zaključuje Ugovor o posredovanju u kupoprodaji na daljinu. Trgovci (Prodavci) koji prodaju robu putem Platforme sa HES-om imaju zaključen Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji. Opšti uslovi korišćenja usklađeni su sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o trgovini, Zakonom o oglašavanju. Kupovina obavljena preko Platforme predstavlja zaključenje ugovora na daljinu. Kada Kupac obavi kupovinu putem Platforme, Opšti uslovi korišćenja su sastavni deo tog ugovora, odnosno Ugovora o posredovanju u kupoprodaji na daljinu. Takođe, kada Prodavac proda robu putem Platforme, Opšti uslovu korišćenja su sastavni deo tog ugovora, odnosno Ugovora o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji.

Značenje Pojedinih Izraza

Platforma“ – internet platforma pod nazivom „HES“ koja se nalazi na internet adresi www.hes.rs, a koja je u vlasništvu i pod kontrolom HES-a, koja omogućava širokom krugu posetilaca i korisnika da: pregledaju oglase drugih korisnika; registracijom korisničkog naloga ostvare pristup različitim funkcionalnostima, uslugama i pravima koja Platforma pruža; objavljuju sopstvene oglasne poruke pod propisanim uslovima. Platforma ima za cilj uspostavljanje tržišta i povezivanje, odnosno posredovanje između lica koja prodaju polovnu odeću, obuću i druge artikle i lica koja su zainteresovana da navedenu robu kupe. Platforma se pojavljuje isključivo u svojstvu posrednika između Prodavaca i Kupaca.

Prodavac“ – fizičko lice koje ima kreiran Nalog na Platformi i koje ima mogućnost da postavlja oglase sa opisom na Platformu u cilju prodaje robe. Platforma sa Prodavcem zaključuje Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji, a što ne utiče na obavezu Prodavca da poštuje ove OUK, koje su sastavni deo predmetnog ugovora.

Kupac“ – fizičko lice koje ima kreiran Nalog na Platformi i koje ima mogućnost da kupuje Robu koja je postavljena na Platformu od strane Prodavca. Platforma sa Kupcem zaključuje Ugovor u posredovanju u kupoprodaji na daljinu, a što ne utiče na obavezu Kupca da poštuje ove OUK, koje su sastavni deo predmetnog ugovora.

Kurirska služba“ – kurirska služba BEX express doo Šabac sa kojom HES ima zaključen ugovor i preko koje Prodavci vrše isporuku Robe HES-u i HES isporučuje Robu Kupcima, kao i preko koje Kupac vrši povraćaj robe.

Posetilac“ – fizičko lice koje pretražuje Platformu, a nije Prodavac/Kupac.

Primalac obaveštenja“ – fizičko ili pravno lice koje je prihvatilo opciju primanja obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Platforme.

Korisnik“ – zajednički naziv za Prodavca, Kupca, Posetioca i Primaoca obaveštenja.

Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Platforme i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima.

Nalog Prodavca“ – profil Prodavca na Platformi, koji on svojom voljom kreira u skladu sa uslovima i uputstvima iz ovih Opštih uslova korišćenja i koji je neophodan za postavljanje oglasa na Platformu u cilju nuđenja i prodaje robe.

Nalog Kupca“ – profil Kupca na Platformi, koji on svojom voljom kreira u skladu sa uslovima u uputstvima iz ovih Opštih uslova korišćenja, radi kupovine Robe na Platformi.

Profil Prodavca/Kupca“ – predstavlja mesto na Platformi gde svaki Korisnik koji ima Nalog može da pristupi, a gde se nalaze sva podešavanja koja su Korisniku dostupna i gde su navedeni svi podaci koji su od njegovog interesa (npr. ime i prezime, prodata/kupljena roba, broj pošiljke kojom je roba poslata i dr.).

Roba” – polovna odeća, obuća, aksesoar i drugi artikli iz prodajnog asortimana Prodavca koju isti oglašava/prodaje preko Platforme.

Legenda“ – opis stanja Robe koji je objavljen na Platformi i u skladu sa kojim opisom je Prodavac dužan da navede stanje Robe.

Opis Robe“ – informacije koje bliže određuju Robu a koje je Prodavac dužan da unese i to naročito: fotografije artikla sa precizno navedenim opisima stvari u realnom stanju (naziv, veličina, stanje, tip i cena, kao i fakultativno opis i brend artikla).

Oglas“ – oglas koji Prodavac postavlja na Platformu a koji sadrži Opis Robe.

Usluga posredovanja“ – usluga koju pruža Platforma koja se ogleda u uspostavljanju tržišta i povezivanju, odnosno posredovanju između Prodavaca i Kupaca, u vezi sa kupovinom i prodajom Robe putem Platforme.

Usluga zastupanja Prodavaca” – usluga koju HES pruža Prodavcima koja se ogleda u zastupanju Prodavaca u pogledu zaključenja ugovora o kupoprodaji Robe sa Kupcima, komunikacije sa Kupcima, pakovanja Robe, slanja Robe kupcima putem Kurirske službe, kao i prikupljanju isplaćene kupoprodajne cene Robe i isplati na račun Prodavca, sve u ime i za račun Prodavca.

Usluge“ – zajednički naziv za Uslugu posredovanja i Uslugu zastupanja Prodavca.

Ugovor o posredovanju u kupoprodaji na daljinu“ – ugovor koji HES zaključuje sa Kupcem u pogledu posredovanja u kupoprodaji Robe na daljinu koju Prodavac prodaje posredstvom Platforme.

Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji“ – ugovor koji HES zaključuje sa Prodavcem u pogledu posredovanja u prodaji Robe Kupcu.

Cena Robe“ – novčani iznos koji predstavlja kupoprodajnu cenu Robe, a koji je određen od strane Prodavca.

Cenovnik poštarine“ – novčani iznosi poštarine objavljeni na Platformi, određeni shodno težini paketa, a koju snose Korisnici.

Naknada za oglašavanje“ – naknada koju Prodavac plaća Platformi za pružanje Usluga i mogućnost postavljanja Oglasa na Platformi, a čiji iznos i modalitet plaćanja zavisi od vrste paketa koju Prodavac odabere.

Moderacija“ – odobravanje Oglasa i Opisa Robe od strane Administratora pre postavljanja na Platformu, u cilju onemogućavanja pojave nedozvoljenog i/ili uvredljivog sadržaja. Moderacija obuhvata i pravo Platforme da izmeni Opis Robe, na način što će ispraviti slovne greške bez promene suštine Opisa Robe.

Naručite“ – aktivna radnja Kupca koja se ima smatrati slanjem ponude, a koja se vrši klikom na polje „Naručite“ na Platformi, čijim odabirom Kupac šalje ponudu koja se odnosi na prethodno odabranu Robu.

Ponuda“ – radnja Kupca kojom upućuje ponudu za zaključenje ugovora nakon odabira opcije Potvrdi kupovinu.

Prihvat ponude“ – obaveštenje od strane Platforme koje se, u ime i za račun Prodavca, šalje na e-mail adresu koju je Kupac naveo prilikom kreiranja Naloga Kupca/prilikom kreiranja porudžbine, i to nakon prijema Ponude. Predmetno obaveštenje će se smatrati prihvatom ponude.

Ponuda i Prihvat ponude“ – predstavljaju sastavni deo ugovora.

Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu, subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine.

Politika privatnosti“ – opšti akt HES-a koji predstavlja sastavni deo ovih Opštih uslova korišćenja, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Platforme, koja je svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Kupaca da Platforma i Prodavci, u svojstvu zajedničkih rukovalaca (prilikom rešavanja reklamacije) mogu prikupljati, obrađivati i čuvati njegove lične podatke.

Ostvaren prihod od prodaje Robe“ – ukupan novčani iznos koji HES uplaćuje na tekući račun Prodavca po završenoj prodaji Robe, umanjen za trošak poštarine shodno Cenovniku poštarine koji se nalazi objavljen i dostupan na Platformi.

 • I Uvodne odredbe

Da bi Korisnici pristupili Platformi i registrovali Nalog na Platformi neophodno je da se prethodno upoznaju i pročitaju ove OUK i Politiku privatnosti i prihvate ova dva dokumenta, čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Platforme.

Nalog na Platformi, u cilju korišćenja iste, mogu kreirati samo punoletna fizička lica koja su potpuno poslovno sposobna, te Korisnici prihvatom ovih Opštih uslova korišćenja potvrđuju da imaju potrebnu poslovnu sposobnost za takvo korišćenje i stupanje u ugovorni odnos sa HES-om u pogledu korišćenja Platforme.

Korisnik se, u svoje ime i ime trećih lica koje je ovlastio da pristupaju i koriste njegov Nalog, obavezuje da će poštovati ove OUK.

Korisnik takođe snosi celokupnu odgovornost za sve aktivnosti koje se sprovode putem njegovog Naloga i u obavezi je da omogući da su kako on tako i ovlašćena treća lica upoznata sa ovim OUK, da ih razumeju i da ih se pridržavaju, što se odnosi i na sva ostala pravila, politike, obaveštenja i/ili dogovore koje objavljuje HES.

Korisnik snosi odgovornost za bezbednost svog Naloga i lozinke. HES ne može i neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu koji proizilaze iz Korisnikovog propusta da ispuni obaveze koje se odnose na bezbednost Naloga i dostupnih informacija.

 • II Uputstvo za kreiranje Naloga i Profila na Platformi

Da bi koristili Platformi, Kupac i Prodavac su dužni da kreiraju Nalog na Platformi.

Kreiranje Naloga Prodavca i/ili Kupca se sastoji se od registracije koja obuhvata unos obaveznih podataka, prihvatanja ovih OUK i Politike privatnosti.

Obavezni podaci koje Prodavac i Kupac unose prilikom kreiranja Naloga su (više o obradi ličnih podataka pogledajte našu Politiku privatnosti):

 • ime i prezime;
 • adresa prebivališta/adresa za isporuku robe i dostavu računa (ulicu i broj, broj pošte i mesto);
 • e-mail adresa;
 • broj mobilnog telefona;
 • broj tekućeg računa;
 • ime i prezime vlasnika tekućeg računa.

Prodavac i Kupac su dužni da unesu potpune i tačne podatke kako bi se izvršio proces registracije Naloga, kao i da čim dođe do promene ažuriraju podatke.

Po izvršenoj registraciji Naloga, Prodavac podnosi zahtev da bude registrovan kao Prodavac nakon čega mu se automatski dodeljuje članski broj koji je generisan i vezan isključivo za Nalog Prodavca. Članski broj koji je dodeljen Prodavcu dodeljuje se samo jednom prilikom registracije Naloga i ostaje isti sve vreme korišćenja Naloga od strane Prodavca. Kupci preko HES platforme imaju uvid samo u članski broj Prodavca, dok nemaju uvid ni pristup ličnim podacima Prodavca.

Kupci prilikom kupovine Robe na Platformi nemaju pristup ličnim podacima Prodavca, već jedino mogu da vide članski broj Prodavca. Ujedno, Prodavci prilikom prodaje Robe na Platformi, nemaju pristup ličnim podacima Kupca, osim u slučaju ostvarivanja zakonskih prava Kupaca i obaveza Prodavaca (rešavanje reklamacije i slično).

Korisnik u svakom trenutku može raskinuti ugovor zaključen sa HES-om i obrisati Nalog na Platformi na način što će poslati takav zahteva na e-mail na reklamacije@hes.rs a tehnička služba HES-a će obrisati Nalog Korisnika.

 • III Uputstvo za prodaju na Platformi

Prodavac bira paket shodno ponudi na Platformi HES-a, i shodno odabranom paketu plaća HES-u Naknadu za oglašavanje, nakon čega ima pravo učešća u prodaji, odnosno oglašavanju Robe posredstvom Platforme u određenom vremenskom periodu (u daljem tekstu: „Nedeljni HES paket“). Vrsta Nedeljnog HES paketa koju Prodavci mogu izabrati javno je dostupna i objavljena na HES platformi i čini sastavni deo ovog Ugovora. U okviru svake vrste Nedeljnog HES paketa, Prodavci imaju pravo na postavljanje određenog broja Oglasa, i u zavisnosti od vrste Nedeljnog HES paketa imaju pravo na određen broj nedelja (1, 4, 12 ili 24 nedelja) tokom kojih mogu da oglašavaju svoju Robu posredstvom HES Platforme, a sve shodno ponudi koja je objavljena na Platformi. Ponudu paketa pogledajte ovde

Kod Nedeljnog HES paketa vrednost jednog artikla ili grupe artikala (Robe) koje Prodavac postavi u Oglasu se razlikuje u zavisnosti od paketa.

Nakon što Prodavac odabere određeni Nedeljni HES paket, Platforma šalje e-mail Prodavcu sa instrukcijama za plaćanje Naknade za oglašavanje na Platformi. Tek po izvršenoj uplati Naknade za oglašavanje i dostavljanju dokaza o izvršenoj uplati HES-u, Prodavac stiče pravo da postavi Oglase na Platformi koji će biti aktivni tokom Prodajnog ciklusa (kako je niže definisan). Prodavac nema pravo na povraćaj uplaćene Naknade za oglašavanje ni u kom slučaju, odnosno čak i ukoliko Prodavac tokom trajanja odabranog HES Nedeljnog paketa ne proda Robu za koju je postavio Oglas ili ne stigne da postavi/prebaci Oglas do navedenog roka.

Prilikom kreiranja Oglasa, Prodavac samostalno formira Cenu Robe i popunjava sve neophodne informacije u Opisu Robe. Prodavac je dužan da na jasan, tačan i nedvosmislen način unese sve potrebne informacije koje se odnose na Robu radi oglašavanja na HES platformi, u skladu sa Legendom  objavljenoj na Platformi. Oglas i Opis Robe ne smeju da sadrže nikakve reklamne oznake Prodavaca, uključujući ali ne ograničavajući se na logo Prodavca, oznaku njegovih društvenih mreža, inicijale Prodavca, niti bilo kakvu drugu oznaku, napomenu ili link koji upućuje na druge profile, platforme ili veb sajtove. HES ima pravo na Moderaciju Oglasa i Opisa Robe u navedenim slučajevima ili pravo da odbije odnosno ukloni Oglas i Opis Robe koji sadrže nedozvoljen sadržaj i HES neće odobriti takav Oglas, i neće obaveštavati Prodavca o tome.

U slučaju da Prodavac ne postavi Oglas u skladu sa propisanim uslovima i do isteka roka shodno Prodajnom ciklusu, Oglas koji je tako postavljen, neće biti vidljiv na Platformi, odnosno biće odbijen, a HES nije dužan da umanjuje, niti vraća Naknadu za oglašavanje koju je primio od Prodavca.

Prodaja u okviru Nedeljnog HES paketa putem Platforme počinje u četvrtak u 12.00 časova i završava se u ponedeljak u 20.00 časova (u daljem tekstu: „Prodajni ciklus“). Nakon završetka Prodajnog ciklusa, u ponedeljak u 20.30 časova HES dostavlja Prodavcu putem e-mail-a kao i putem obaveštenja na Nalogu Prodavca spisak prodate Robe sa nalogom da se ista dostavi HES-u radi dalje isporuke Kupcima i instrukcijama za slanje, kao i iznos kolika je zarada Prodavca od prodate Robe umanjena za iznos poštarine koji je Prodavac dužan da plati, shodno cenovniku poštarine koji je dostupan na HES platformi. Ukoliko je trošak poštarine koju je Prodavac dužan da snosi veći od iznosa Robe koju je prodavac prodao i za koju ima trošak poštarine, Prodavac neće biti dužan da HES-u uplati razliku u iznosu poštarine i vrednosti prodate Robe.

Prodavac je dužan da Robu pošalje HES-u narednog dana kada primi e-mail od HES-a sa instrukcijama za slanje i to putem Kurirske službe. Trošak slanja Robe snosi Prodavac na način što mu HES od ostvarene Zarade odbija odgovarajući iznos poštarine, a sve shodno Cenovniku poštarine.

HES ne naplaćuje nikakvu dodatnu proviziju Prodavcu u odnosu na prodatu Robu posredstvom HES platforme u tokom trajanja Prodajnog ciklusa u slučaju Nedeljnog HES paketa.

Ukoliko se Prodavac odluči za mesečni HES paket, u kom slučaju je Roba Prodavca vidljiva na Platformi u periodu trajanja jednog kalendarskog meseca (u daljem tekstu: „Mesečni HES paket“), u kom periodu i traje Prodajni ciklus za navedeni paket, Prodavac ne uplaćuje unapred Naknadu za oglašavanje, već HES ima pravo na odgovarajući iznos provizije za prva tri prodata artikla, odnosno Robe, u zavisnosti od iznosa Cene Robe, a sve shodno ponudi objavljenoj na Platformi. U slučaju prodajnog ciklusa kod Mesečnog HES paketa, koja traje ceo mesec (kalendarski), HES nakon prodaje svakog artikla obaveštava Prodavca, putem e-maila i putem obaveštenja na Nalogu Prodavca, da je isti prodat, te je Prodavac dužan da shodno instrukcijama HES-a pošalje Robu HES-u prvog narednog dana od dana prijema obaveštenja. U slučaju prodaje Robe u okviru Mesečnog HES paketa, HES po prijemu Robe od strane Prodavca, istu dostavlja Kupcu u roku od dva dana. U slučaju da Prodavac prenese iste Oglase za naredni mesec, provizija se anulira i ponovo se skida za prva tri prodata artikla.

Kod Mesečnog HES paketa vrednost jednog artikla ili grupe artikala koje Prodavac postavi u Oglasu može iznositi od 21 evra do 300 evra. Tabela Mesečnog HES paketa je data niže.

Prodavac može odabrati jednu kategoriju za učešće, ili se prijaviti za svaku od kategorija samo jednom (u slučaju više prijava za istu kategoriju samo će jedna biti odobrena). Ukoliko Prodavac odabere kategoriju koja je veća od najmanje (npr. kategorija HES do 100€), prodavac će u okviru ove prijave moći da kreira oglase vrednosti od 2.478 dinara (21€) do 11.800 dinara (100€) što znači da oglasi vrednosti do 5.900 dinara (50€) spadaju u kategoriju do 50€ i shodno tome Prodavcu će biti obračunate provizije za obe kategorije (i za HES do 100€ i za HES do 50€) ukoliko ostvari prodaju Robe u obe kategorije. Navedeno se primenjuje i za HES do 200 ili 300€. Prodavac prijavom za svaku kategoriju posebno ima na raspolaganju veći broj oglasa (20 po kategoriji), dok odabirom kategorije HES do 300€ Prodavac ima pravo na samo 20 Oglasa, a vrednost tih Oglasa može biti od 21€ do 300€, te će  provizija zavisiti od cene prodate Robe u odnosnu na kategoriju kojoj Roba pripada, iako se Prodavac nije prijavio za svaku kategoriju posebno.

Ukoliko je Prodavac sprečen da Robu prodatu u okviru Nedeljnog HES paketa ili Mesečnog HES paketa pošalje u roku, dužan je da o tome obavesti HES bez odlaganja, uz istovremenu obavezu davanja informacije kada će tačno biti poslata Roba, a HES zadržava pravo da odluči da li će takvu Robu naknadno primiti. Ukoliko Prodavac izvrši slanje Robe sa zakašnjenjem, a bez prethodne potvrde HES-a da može izvršiti slanje Robe sa zakašnjenjem, HES nije dužan da istu primi.

HES može objaviti u svojoj ponudi na Platformi paket koji će sadržati drugačije uslove učešća u prodaji Robe od Nedeljnog HES paketa i Mesečnog HES paketa, a odabirom kog paketa se Prodavac saglašava sa navedenim načinom i uslovima prodaje Robe.

Prodavac snosi trošak poštarine prema Cenovniku poštarine kako u slučaju slanja Robe HES-u, tako i u slučaju povraćaja Prodavcu nesaobrazne Robe od strane Kupca kao i u slučaju povraćaja nesaobrazne Robe kada je to utvrđeno od strane HES-a.

Nakon prijema Robe poslate od strane Prodavca vrši pregled primljene Robe od strane Prodavca radi utvrđivanja da li se stanje Robe podudara sa Opisom Robe koji je Prodavac naveo u Oglasu.

U slučaju da HES prostim pregledom utvrdi da je Roba Prodavca saobrazna u svemu shodno Opisu Robe i Oglasu Prodavca, HES pruža Prodavcu i uslugu pakovanja Robe i dostavljanja Robe Kupcu putem Kurirske službe.

Ukoliko poslata Roba od strane Prodavca ne odgovara Opisu Robe i Oglasu Prodavca, odnosno ukoliko Roba ima bilo koji nedostatak koji nije bio poznat u trenutku oglašavanja, HES o tome obaveštava Kupca, a Kupac ima mogućnost da odmah odustane od kupovine ili da izjavi da želi da kupi Robu uprkos navedenim nedostacima u kom slučaju Kupac može tražiti i smanjenje Cene. Ukoliko Kupac odustane od kupovine, HES obaveštava o tome Prodavca, te ga obaveštava o iznosu za koji je umanjena njegova Zarada shodno vrednosti Robe od čije je kupovine Kupac odustao. Prodavac je dužan da unapred HES-u plati iznos poštarine srazmerno težini paketa shodno cenovniku poštarine koji je objavljen na HES platformi, radi povraćaja Robe na adresu Prodavca.

Ukoliko Kupac izjavi da želi da kupi predmetnu Robu ali sa smanjenom Cenom, HES o tome bez odlaganja obaveštava Prodavca, dostavlja Robu Kupcu po prijemu potvrde od strane Prodavca i Prodavcu isplaćuje umanjenu Zaradu za iznos za koji je smanjena Cena Robe. Određivanje iznosa smanjene Cene Robe je isključivo u dogovoru Kupca i Prodavca i HES ne snosi nikakvu odgovornost u tom pogledu.

Ukoliko Kupac izjavi da ne želi da kupi Robu, HES o tome bez odlaganja obaveštava Prodavca i obaveštava ga o iznosu poštarine koji je potrebno da plati radi povraćaja Robe. U slučaju da Prodavac ne uplati poštarinu u roku od 24h, smatraće se da je odustao od zahteva da mu se Roba vrati. Ukoliko Prodavac ne preuzme paket sa vraćenom Robom, HES ne preuzima i ne snosi nikakvu odgovornost za status tog paketa i Robe.

Prodavac snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe koja je predmet ovog Ugovora do predaje Kupcu.

Nakon predaje Robe Kupcu, Kupac snosi rizik slučajne propasti ili oštećenja Robe.

Prodavac odgovara za svaku nesaobraznost Robe koja je utvrđena od strane HES-a ili od strane Kupca, a koja je posledica oštećenja Robe, netačno označenih karakteristika Robe i nesaobraznosti Robe.

HES se obavezuje da Robu primljenu od Prodavca za koju utvrdi da je saobrazna Oglasu i Opisu Robe kao i Robu nesaobraznu Oglasu Prodavca a koja je prihvaćena od strane Kupca, pošalje Kupcu u roku od dva (2) radna dana od dana prijema Robe od strane Prodavca. Od ovog roka se može odstupiti po prethodnom dogovoru između Kupca i HES-a.

HES se obavezuje da po prijemu Robe od strane Prodavca, isplati Prodavcu Zaradu (za Robu koja je saobrazna oglasu kao i Robu koja nije saobrazna oglasu ali je prihvaćena od strane Kupca) umanjenu za iznos poštarine shodno Cenovniku poštarine, i to u roku od dva (2) radna dana od dana prijema Robe, odnosno obaveštenja od strane Kupca da prihvata Robu koja je nesaobrazna Oglasu.

Prodavac ima pravo da tokom trajanja Prodajnog ciklusa, odnosno tokom perioda kada je Oglas Prodavca aktivan i vidljiv na Platformi samo jednom snizi cenu Robe.

U slučaju da Prodavac ne proda svu Robu za koju je postavio Oglas tokom trajanja Nedeljnog HES paketa, Prodavac može prebaciti Oglase u naredni Prodajni ciklus prilikom aktiviranja novog Nedeljnog HES paketa ili tokom trajanja paketa u slučaju da kupi Nedeljni HES paket sa više od jedne nedelje učešća.

 • IV Uputstvo za kupovinu na Platformi

Kupac vrši kupovinu Robe shodno ponudi Prodavaca koja je objavljena na Platformi, tokom Prodajnog ciklusa kod Nedeljnih HES paketa, odnosno shodno ponudi tokom trajanja Mesečnog HES paketa.

Nakon odabira Robe koju Kupac želi da poruči, odabirom opcije „Naruči“ na Platformi evidentira se porudžbina Kupca i Platforma automatski šalje Kupcu e-mail sa potvrdom porudžbine. Po završetku Prodajnog ciklusa ponedeljkom u 20.30 časova Kupac dobija e-mail sa instrukcijama za uplatu odgovarajućeg iznosa poručene Robe kao i troškova poštarine shodno Cenovniku poštarine. Kupac ima rok od 24 časova da izvrši plaćanje predmetnog iznosa. Prihvat ponude i zaključenje ugovora o kupoprodaji odabrane Robe, vrši Platforma u ime i za račun Prodavca, u skladu sa ovlašćenjima dobijenim od strane Prodavca, koja se daju prihvatanjem ovih OUK. Nakon uspešnog slanja Ponude i Prihvata ponude, Kupac i Prodavac stupaju u ugovorni odnos koji se tiče kupoprodaje Robe, a na taj način nastaje obaveza Kupca da plati Cenu posredstvom HES-a i preuzme Robu, dok za Prodavca nastaje obaveza da isporuči Kupcu odabranu Robu posredstvom HES-a.

Kupac je dužan da u roku od 24 časa izvrši uplatu iznosa navedenog u e-mailu HES-a i da o izvršenoj uplati dostavi dokaz HES-u u navedenom roku. Kupac je dužan da uz svaku porudžbinu dostavi dokaz o izvršenom plaćanju na svom Nalogu u delu „Istorija kupovina“, a u delu „Istorija paketa“ dostavlja dokaz o uplati poštarine. U slučaju da Kupac jednom uplatom vrši plaćanje više porudžbina, te poseduje jednu uplatnicu, dužan je da na svakoj porudžbini doda isti dokaz o uplati, odnosno navedenu uplatnicu koja obuhvata zbirni iznos. Kupac je u obavezi da dostavi dokaz o uplati prema instrukcijama iz mail-a, porudžbina koja je uplaćena, ali nije dostavljen dokaz o uplati (a sve u skladu sa instrukcijama za plaćanje iz mail-a), može da bude otkazana ako nije dostavljen dokaz na sajtu kao sto je u mail-u navedeno. HES ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju otkaza porudžbine Kupca zbog nepostojanja dokaza o uplati na porudžbini, shodno prethodnom stavu, odnosno kada je dokaz o uplati za svu poručenu Robu dodat samo na poslednjoj kreiranoj porudžbini. U slučaju kada novi kupac napravi porudžbinu Robe sadržane u otkazanoj porudžbini, Kupac gubi pravo na Robu i dobija povraćaj sredstava, te nema pravo prigovora HES-u.

U slučaju da Kupac unese pogrešan broj porudžbine, ista će biti otkazana a Kupcu će stići SMS poruka obaveštenja od HES-a da je status porudžbine izmenjen. Navedene informacije Kupac može pratiti i na Platformi, a ukoliko je već izvršio uplatu za navedene artikle, može odmah kreirati novu porudžbinu i kontaktirati HES kako bi sačuvali artikle, odnosno Robu koju su platili.

Ukoliko Kupac u navedenom roku ne izvrši uplatu i o tome ne dostavi dokaz HES-u, smatraće se da je Kupac odustao od kupovine Robe, odnosno porudžbina će biti otkazana.

Kada Kupac odabere Robu koju želi da poruči, na slici Robe se pojavljuje status „Naručeno“. Kupac ima mogućnost da se prijavi na listu čekanja za Robu koja je rezervisana, te u slučaju da Kupac koji je prvi izvršio porudžbinu Robe odustane od kupovine odnosno ukoliko njegova porudžbina bude otkazana, prvi naredni Kupci sa liste čekanja dobijaju e-mail da je artikl slobodan, i imaju mogućnost da poruče predmetnu Robu. Ukoliko Kupac dva puta otkaže svoju porudžbinu i zatim odmah nakon toga kreira istu porudžbinu sa istom Robom, HES šalje opomenu odnosno upozorenje Kupcu da će njegov Nalog biti suspendovan. Kupac nema mogućnost da određeni artikal iz kreirane porudžbine otkloni, već ima mogućnost da otkaže porudžbinu u potpunosti.

Kupac može preko svog Naloga da prati status svoje porudžbine, te na svom Nalogu u delu „Istorija paketa“ Kupac ima dostupan broj pošiljke Kurirske službe, te na taj način može pratiti status pošiljke.  

Kupac je dužan da unapred snosi trošak poštarine shodno Cenovniku poštarine, a za sve porudžbine u iznosu većem od 4.990 dinara dostava Robe je besplatna, odnosno Kupac ne plaća poštarinu. Navedeno se odnose na porudžbine Kupca napravljene tokom jednog Prodajnog ciklusa, odnosno nedeljnog ciklusa, te Kupac ne može formiranjem porudžbina tokom dva ili više Prodajnih ciklusa u vrednosti od 4.990 dinara, ostvariti pravo na besplatnu poštarinu.

HES zadržava pravo da suspenduje Nalog Kupca ukoliko Kupac više od tri puta kreira porudžbinu i za istu ne plati Cenu pa iste budu otkazane, kao i ukoliko Kupac neopravdano ne preuzme Robu koja mu je poslata na adresu koju je Kupac uneo prilikom registracije Naloga, kao i u drugim slučajevima zloupotrebe Platforme.

U slučaju da HES prilikom prijema Robe od Prodavca utvrdi da Roba nije saobrazna opisu iz Oglasa Prodavca, HES o tome bez odlaganja obaveštava Kupca. Kupac je dužan da se odmah bez odlaganja, a najkasnije u roku od 24h, na jasan i nedvosmislen način izjasni u pisanoj formi, da li želi da odustane od kupovine ili želi da mu se Roba pošalje bez smanjivanja cene ili želi da mu se Roba pošalje sa smanjenom cenom. Radi izbegavanja svake sumnje, Roba se smatra saobraznom ugovoru čak i ukoliko ima oštećenja ili bilo kakve nedostatke koji su navedeni na Oglasu ili kasnije ukazani od strane HES-a Kupcu, odnosno kada su nedostaci bili poznati Kupcu u trenutku kupovine. 

U slučaju da Kupac želi da mu se Roba iz prethodnog stava pošalje ali uz smanjenje cene, HES o tome odmah obaveštava Prodavca. Određivanje iznosa smanjene Cene Robe je isključivo u dogovoru Kupca i Prodavca posredstvom HES-a, i HES ne snosi nikakvu odgovornost u tom pogledu.

HES ne odgovara ni ukoliko Prodavac ne pošalje Robu radi isporuke Kupcu, odnosno ukoliko Prodavac zakasni sa isporukom Robe pa HES ne prihvati takvu pošiljku, pa Roba ne bude isporučena Kupcu. U tom slučaju, ukoliko je Kupac prethodno izvršio uplatu Cene, Kupcu će se izvršiti povraćaj iznosa Cene neisporučene Robe, a za iznos plaćene poštarine za predmetnu pošiljku, Kupcu će biti dodat kredit za poštarinu koji može videti na svom Nalogu i za koji će mu automatski biti umanjena poštarina prilikom sledeće porudžbine.

 • V Reklamacija narednog dana od dana isporuke

Kada Kupac narednog dana od dana prijema Robe, odnosno 24 časa nakon prijema Robe obavesti HES putem e-mail-a: reklamacije@hes.rs i dostavi dokaze da Roba ima očigledne nesaobraznosti u odnosu na Opis Robe iz Oglasa Prodavca, a koje je HES mogao da uoči prostim pregledom Robe, HES utvrđuje da li je reklamacija Kupca osnovana. Ukoliko HES utvrdi da je reklamacija osnovana, Kupac ima pravo da zadrži Robu uz povraćaj 50% Cene za predmetnu Robu ili ima pravo da vrati Robu uz povraćaj 100% iznosa za predmetnu Robu. U ovom slučaju HES vrši povraćaj Cene Kupcu.

Očiglednim nesaobraznostima koje je HES mogao da uoči prilikom pregleda Robe radi utvrđivanja da li je ista u skladu sa Opisom Robe i Oglasom i o tome obavesti Kupca, neće se smatrati pogrešno označenje veličine Robe u oglasu Prodavca u odnosu na stvarno stanje Robe, odnosno ukoliko naznačena veličina u Oglasu Prodavca ne odgovara veličini Kupca (konfekcijske razlike). Očiglednim nesaobraznostima koje HES utvrđuje će se smatrati ukoliko Opis Robe ne odgovara realnom stanju Robe, ukoliko je Roba u Oglasu Prodavca označena suprotno Legendi objavljenoj na HES platformi ili ukoliko Roba ima neko drugo vidljivo oštećenje (ukoliko je Roba pocepana, odlepljena, isflekana, oguljena ili ima neki drugi nedostatak koji se prostim opažanjem može primetiti). HES ne snosi odgovornost i ne procenjuje da li je artikal original ili ne, te je Kupac dužan da se informiše o statusu i stanju Robe pre izvršene kupovine.  U slučaju kupovine parfema, satova, uređaja za stilizovanje kose i ostaloj tehničkoj robi, HES ne vrši proveru ispravnosti i originalnosti kupljenog proizvoda.

Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost Robe neznatna.

Navedeno ni na koji način ne isključuje prava Kupca u pogledu nesaobraznosti Robe za koju odgovara trgovac (Prodavac).

Ukoliko Kupac jednom porudžbinom kupi više artikala od kojih za jedan ili neke od njih HES utvrdi da je oštećen i Kupac odustane od kupovine takve Robe, HES odobrava Kupcu umanjenje poštarine ukoliko je usled promene u težini pošiljke došlo i do promene iznosa poštarine shodno Cenovniku poštarine. U tom slučaju Kupac na svom Nalogu dobija kredit u iznosu koji je jednak razlici i isti može iskoristiti prilikom naredne Kupovine za umanjenje iznosa poštarine.

 • VI Zakonska odgovornost trgovca za saobraznost robe

Kupac svoju reklamaciju može poslati i to sa detaljnim objašnjenjem u čemu se ta nesaobraznost sastoji, zajedno sa fotografijama (najmanje četiri fotografije) nesaobrazne Robe (u daljem tekstu: „Reklamacija“), u roku od 8 dana od dana prijema Robe odnosno najkasnije u roku od jedne  (1) godine od dana prijema Robe.

Primljene Reklamacije HES odmah prosleđuje Prodavcu.

Prodavac je dužan da u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača potvrdi prijem i odgovori na reklamaciju u rokovima određenim Zakonom. Ukoliko Prodavac prihvati Reklamaciju, onda Prodavac snosi trošak povraćaja Robe. Ukoliko je Reklamacija rešena:

 • raskidom ugovora, obaveza je Prodavca da vrati novac Kupcu u punom iznosu Cene Robe sa pripadajućim troškovima dostave;
 • zamenom, obaveza je Prodavca da o svom trošku isporuči zamenski proizvod potrošaču;
 • sniženjem cene, obaveza je Prodavca da vrati srazmerni deo Cene Robe potrošaču, kao i da mu o svom trošku vrati reklamirani proizvod;
 • opravkom uz saglasnost Kupca, obaveza je Prodavca da Robu popravi i dostavi popravljenu Robu Kupcu, bez dodatnih troškova za Kupca;
 • reklamacija odbijena – u tom slučaju trošak povraćaja reklamirane Robe snosi Kupac. Povraćaj Robe vrši Kurirska služba. Rok u kojem Kupac može da se saglasi sa preuzimanjem reklamirane Robe je 15 dana od dana prijema odgovora na reklamaciju. Nakon isteka navedenog roka, Platforma kao ni Prodavac ne odgovaraju za reklamiranu Robu, niti imaju obavezu čuvanja Robe.

Prodavac je isključivo odgovoran za nesaobraznost Robe i HES kao posrednik ne snosi nikakvu odgovornost.

Po prijemu Robe od Kupca, HES će otvoriti paket kako bi utvrdio da li Roba sadrži bilo kakva oštećenja koja su nastala nakon prijema Robe od strane Kupca, odnosno nakon što je prvobitno HES poslao Robu Kupcu, a sve radi izbegavanja svake sumnje u pogledu trenutka nastanka bilo kakvih oštećenja Robe. Nakon toga, HES obaveštava Prodavca o stanju Robe u trenutku kada je HES primio istu i dostavlja Robu Prodavcu radi daljeg postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 • VII Pravo na odustanak

Zaključenje ugovora o kupovini Robe putem interneta smatra se zaključenjem ugovora na daljinu. Kupac koji je obavio internet kupovinu preko Platforme ima zakonsko pravo da odustane od kupovine u roku od 14 dana od dana isporuke i kupljenu Robu vrati bez obrazloženja i dodatnih troškova, osim troškova povraćaja Robe.

Korisnik ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati odnosno poslati na posebnom Obrascu za odustanak od ugovora koji je prilikom kupovine Kupcu dostavljen elektronskim putem (na e-mail) ili izjavu može uputiti na drugi nedvosmislen način. Popunjen i skeniran Obrazac za odustanak Kupac šalje na e-mail adresu: reklamacije@hes.rs . Kupac može da odustane od kupovine i tako što će na navedeni e-mail poslati obaveštenje u slobodnoj formi da odustaje od kupovine Robe. Nakon što primi zahtev za odustanak, Platforma će poslati Kupcu potvrdu o prijemu i o tome odmah obavestiti Prodavca.

Kupac je dužan da Robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak odnosno na drugi nedvosmislen način dao izjavu o odustanku. Kupac vraća proizvod na adresu HES-a naznačenoj na adresnici koja se nalazi na transportnoj ambalaži pošiljke. Kupac snosi trošak poštarine radi dostave Robe do HES-a i trošak poštarine radi dostave Robe od HES-a do Prodavca.

Potrošač snosi trošak povraćaja Robe u slučaju odustanka od kupovine, kako trošak poštarine radi dostave Robe od Kupca do HES-a i trošak poštarine radi dostave Robe od HES-a do Prodavca. Preuzimanje Robe od Kupca može da izvrši Kurirska služba koju angažuje HES, a prema Cenovniku poštarine.

Kupac ima obavezu da Robu vrati u neoštećenom stanju, u originalnoj transportnoj ambalaži. Potrebno je da Kupac zapakuje Robu na propisani ili uobičajeni način da ne bi došlo do nastanka štete, što podrazumeva stavljanje pošiljke u odgovarajući omot (kutiju i slično) radi obezbeđenja sadržine pošiljke. Prilikom pakovanja, potrebno je voditi računa o prirodi predmetne Robe, tj. o transportnim osobinama artikala koji se vraćaju. Ukoliko se šalje više predmeta u jednoj kutiji, bitno je da se odvoje međusobno. Lomljivi predmeti treba da se odvoje kako jedan od drugog, tako i od uglova, strana, vrha i dna kutije. Za navedeno obezbeđivanje pošiljke za dalji transport Kupac može da koristi ambalažu u kojoj mu je pošiljka dostavljena.

Po prijemu Robe od Kupca, HES će otvoriti paket kako bi utvrdio da li Roba sadrži bilo kakva oštećenja koja su nastala nakon prijema Robe od strane Kupca, odnosno nakon što je prvobitno HES poslao Robu Kupcu, a sve radi izbegavanja svake sumnje u pogledu trenutka nastanka bilo kakvih oštećenja Robe. Nakon toga, HES obaveštava Prodavca o stanju Robe u trenutku kada je HES primio istu i dostavlja Robu Prodavcu radi daljeg postupanja u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Po prijemu vraćene Robe utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost Robe koja nastane kao posledica rukovanja Robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost Robe.

Obaveza je trgovca (Prodavca) da potrošaču vrati iznos cene kupljene Robe i pripadajuće troškove isporuke Robe do Kupca, najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak odnosno izjavu o odustanku. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije Robu koja se vraća, ili dok Kupac ne dostavi dokaz da je Robu poslao natrag.

Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje Robe u tolikoj meri da se Roba ne može ponovo prodati, odbiće se vraćanje novca Kupcu i kurirska služba će vratiti Robu Kupcu o njegovom trošku. Rok u kojem potrošač (Kupac) daje saglasnost za preuzimanje proizvoda je 15 dana od dana prijema obaveštenja da odustanak od ugovora nije odobren. Nakon isteka navedenog roka, Platforma kao ni Prodavac ne odgovaraju za Robu, niti imaju obavezu čuvanja tog proizvoda.

Obrazac za odustanak možete preuzeti ovde.

 • VIII Neuspelo uručenje

Ukoliko Kupac odbije prijem pošiljke ili ne preuzme svoju pošiljku, takve situacije predstavljaju neuspelo uručenje pošiljke Kupcu. Neuspelo uručenje za posledicu ima povraćaj pošiljke na adresu HES-a i angažovanje Kurirske službe od strane HES-a. U tom slučaju Kupac će biti obavezan da ponovo uplati iznos poštarine  Cenovniku poštarine radi ponovnog slanja Robe.

 • IX Refundacija sredstava

U slučaju refundacije sredstava Kupcu (po osnovu prihvaćene reklamacije, odustanka od kupovine, neuspelog uručenja itd.), povraćaj novca se isključivo vrši na rezidentni dinarski tekući račun Kupca otvoren u poslovnoj banci u Republici Srbiji, koji Kupac ima istaknut na svom Nalogu na Platformi, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

 • X Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

HES ima isključiva autorska prava na Platformi, kao i na pojedinim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti HES-a, smatraće se povredom autorskog prava, te će HES u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva u cilju zaštite prava.

Nije dozvoljeno menjati sadržaj Platforme ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko Korisnik želi da koristi sadržaje objavljene na ovoj Platformi u druge svrhe od ovde navedenih, potrebno je da kontaktira Platformu radi dobijanja dozvole.

Platforma sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi. U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i Zakonom o oglašavanju, HES kao prenosilac oglasnih poruka i pružalac usluge informacionog društva, nije odgovoran za sadržaj poslate poruke i njeno upućivanje jer nije: 1) inicirao prenos; 2) izvršio odabir podataka ili dokumenata koji se prenose; 3) izuzeo ili izmenio podatke u sadržaju poruke ili dokumenata; 4) odabrao primaoca prenosa.

Ukoliko na Platformi ostavi svoj komentar, recenziju, ocenu robe i/ili usluge, fotografiju i slično, prihvatanjem ovih Opštih uslova korišćenja, Kupac se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, recenzije, ocene ili fotografije od strane HES-a u marketinške svrhe.

 • XI Ograničenja od odgovornosti i naknada štete

Korisnici koriste Platformu na sopstveni rizik. Prava se prenose i usluge se pružaju putem Platforme u viđenom stanju, po principu „kakav jeste“ ili „kakav je dostupan“, bez ikakvih garancija ili izjava, izričitih ili implicitnih. HES ne daje bilo kakve garancije, izričite ili implicitne koje se mogu odnositi na njegove usluge, uključujući bez ograničenja garancije podobnosti za određenu namenu, garancije koje mogu proizaći iz poslovanja ili poslovnih običaja, kao i bilo kakve garancije u pogledu tačnosti, pouzdanosti ili kvaliteta bilo kog sadržaja ili informacija sadržanih u okviru Platforme.

HES ne garantuje da funkcionisanje Platforme neće biti prekinuto ili bez greške, da će nedostaci biti otklonjeni ili da ne postoji opasnost od računarskih virusa i drugih štetnih komponenti.

HES zadržava pravo da u bilo kom momentu izmeni, ažurira ili privremeno ili trajno obustavi ili ograniči pristup određenim funkcionalnostima ili delovima Platforme, uz obaveštenje Korisnicima i uz isključenje bilo kakve odgovornosti po bilo kom osnovu s tim u vezi.

Korisnik izričito izjavljuje da razume i prihvata da HES ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu, uključujući, ali ne i isključivo štete nastale usled gubitka profita, poslovne prilike, korišćenja podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka (čak i ako je bio obavešten o mogućnosti nastanka takvih šteta ili je trebalo da zna da takva mogućnost postoji), koje proističu iz: (i) korišćenja ili nemogućnosti pristupa i korišćenja Platforme iz bilo kog razloga; (ii) iz dobara, podataka, informacija ili usluga nabavljenih ili dobijenih, odnosno pruženih, ili poruka primljenih ili transakcija ostvarenih preko Platforme; (iii) neovlašćenog pristupa ili izmena prenosa ili podataka Korisnika; i (iv) izjava ili postupka bilo koje treće strane koji se tiču Platforme.

 • XII Zabrana zloupotrebe Platforme

Korisnik koji pristupa Platformi, dužan je da se uzdržava od svakog ponašanja koje može predstavljati zloupotrebu. Postupak Korisnika smatraće se zloupotrebom ili nedozvoljenom radnjom ako je u suprotnosti sa pozitivnim propisima, savešću i dobrim poslovnim običajima.

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno da:

 • ometaju i/ili onemogućavaju bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • objavljuju i/ili prenose na Platformu svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Ovo se odnosi i na materijal kojim se može inicirati rasna mržnja, uzrokovati uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima;
 • daju netačne informacije koje se tiču podataka o ličnosti, odnosno lažno predstavljanje ili davanje netačnih podataka o svojim ovlašćenjima, sposobnostima, pripadnosti ili povezanosti sa određenim licem;
 • koriste tuđe lične podatke bez saglasnosti tog lica ili lažno predstavljaju da istupaju u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • se bave bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
 • modifikuju, ometaju, presreću ili hakuju Platformu u cilju njenog onesposobljavanja;
 • koriste specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa Platforme;
 • zloupotrebljavaju pravila i uslove kupovine na Platformi i promotivne akcije na Platformi u cilju sticanja neosnovane koristi za korisnika.

U situacijama u kojima se utvrdi da je porudžbina Kupca kreirana sa ciljem zloupotrebe Platforme ili ukoliko je Oglas Prodavca kreiran sa ciljem zloupotrebe Platforme, HES zadržava pravo da takvu porudžbinu otkaže i da Profil Prodavca suspenduje.

Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih uslova korisniku može biti onemogućeno da koristi Platformu, na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, moguće je preduzeti i druge mere, uključujući, ali ne ograničavajući se na podnošenje prijava nadležnim organima.

 • XIII Rešavanje sporova

HES i Korisnici će nastojati da sve eventualne nesporazume i sporove koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa reše mirnim putem. Ukoliko to nije moguće, HES i Korisnici su saglasni da spor reše sudskim putem uz primenu prava Republike Srbije i pred Drugim osnovnim sudom u Beogradu. Navedeno ne dira u prava Kupca da spor da reši u postupku vansudskog rešavanja spora, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

 • XIV Zaštita podataka o ličnosti

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Obrada podataka o ličnosti je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada).

O prikupljanju, obradi i zaštiti ličnih podataka Korisnika, molim vas da posetite našu stranu – Politiku privatnosti.

 • XV Važenje i izmena OUK

Ovi Opšti uslovi korišćenja su doneti i stupaju na snagu 2023. godine. Sastavni deo ovih OUK su i drugi opšti akti i pravila objavljena na Platformi.

HES zadržava pravo da vršimo izmene i dopune ovih Opštih uslova korišćenja. . S tim u vezi, Korisnici su dužni da redovno posećuju ovu internet stranicu i provere da li su se Opšti uslovi korišćenja možda promenili od njihove poslednje posete. HES neće biti odgovoran ukoliko se Korisnici nisu informisali o važećim OUK, a koji su stalno i neposredno dostupni na Platformi.

Ukoliko bilo koji uslov ili odredba Opštih Uslova i predugovornih informacija postane nepunovažna, punovažnost ostalih uslova i odredbi neće biti dovedena u pitanje.

Ugovor o posredovanju u kupoprodaji na daljinu (elektronska prodaja)

(u daljem tekstu: „Ugovor“)

zaključen između sledećih ugovornih strana:

 1. Kupac (u daljem tekstu: „Kupac“)

i

 1. Jelena Marić PR Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta Hes express Požarevac, sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 66121020, PIB: 112464993 (u daljem tekstu: „HES”)

U daljem tekstu HES i Kupac zajedno označeni kao Ugovorne strane odnosno svaka strana pojedinačno kao Ugovorna strana.

P r e a m b u l a

HES je elektronska platforma, koja ima za cilj posredovanje između lica koja nude i prodaju (u daljem tekstu: „Prodavac“) polovnu odeću, obuću i druge artikle (u daljem tekstu: „Roba“) i lica koja su zainteresovana da tu Robu kupe, Kupaca.

Prodavci samostalno i nezavisno od HES-a formiraju i određuju cenu Robe, te samostalno formiraju oglas za prodaju Robe, koji sadrži fotografije artikla sa precizno navedenim opisima stvari u realnom stanju, a koje su predmet prodaje (naziv, veličina, stanje, tip i cena, kao i fakultativno opis i brend artikla).

Član 1.

 • 1.1 Ovim Ugovorom Prodavac posredstvom HES-a prodaje Robu Kupcu, a Kupac kupuje Robu Prodavca posredstvom HES platforme.
 •  
 • 1.2 Kupac se obavezuje da za Robu koja je predmet ovog Ugovora plati cenu i preuzme Robu.

Član 2.

 • 2.1 Kupac zaključenjem ovog Ugovora potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa predmetom prodaje, odnosno Robom, cenom i uslovima prodaje, odnosno sa odredbama Opštih uslova korišćenja i Politikom privatnosti koji su objavljeni na HES platformi i čine sastavni deo ovog Ugovora.
 •  
 • 2.2 Kupac može obaviti kupovinu Robe posredstvom HES platforme nakon izvršene registracije naloga na HES platformi.
 •  
 • 2.3 Kupac kupuje Robu tokom trajanja prodajnih ciklusa na HES platformi, shodno informacijama dostupnim na HES platformi, a nakon odabira Robe koju Kupac želi da kupi odnosno kreiranja porudžbine, Kupac dobija putem e-mail-a instrukcije za plaćanje Robe.
 •  
 • 2.4 Kupac poručenu Robu plaća unapred na račun koji mu je dostavljen shodno instrukcijama za plaćanje i dužan je da dokaz o izvršenoj uplati dostavi na sajtu HES-a koristeći opciju „Istorija kupovine“.
 •  
 • 2.5 U slučaju da Kupac jednom uplatom vrši plaćanje više porudžbina, te poseduje jednu uplatnicu, dužan je da na svakoj porudžbini doda isti dokaz o uplati, odnosno navedenu uplatnicu koja obuhvata zbirni iznos.
 •  
 • 2.6 HES ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju otkaza porudžbine Kupca zbog nepostojanja dokaza o uplati na porudžbini, shodno prethodnom stavu, odnosno kada je dokaz o uplati za svu poručenu Robu dodat samo na poslednjoj kreiranoj porudžbini. U slučaju kada novi kupac napravi porudžbinu Robe sadržane u otkazanoj porudžbini, Kupac gubi pravo na Robu i dobija povraćaj sredstava, te nema pravo prigovora HES-u.
 •  
 • 2.7 Rok za uplatu i dostavu dokaza o izvršenom plaćanju od strane Kupca je 24 časa od prijema e-maila HES-a sa instrukcijama za plaćanje.
 •  
 • 2.8 Izuzetno od prethodnog stava, Kupac ima rok od 48 časova za uplatu i dostavu dokaza o izvršenom plaćanju, ukoliko je Kupac porudžbinu kreirao u periodu od subote posle 12.00 časova do nedelje do 12.00 časova.
 •  
 • 2.9 Ukoliko Kupac u roku iz prethodnog stava ne izvrši uplatu ili u tom roku ne dostavi dokaz o izvršenoj uplati smatraće se da je odustao od kupovine predmetne Robe, a Robu u pogledu koje se smatra da je Kupac odustao od kupovine ima mogućnost da kupi prvi naredni korisnik HES platfome koji se prijavio na listu čekanja povodom predmetne Robe.
 •  
 • 2.10 Kupac se obavezuje da snosi trošak poštarine prema cenovniku poštarine objavljenom na HES platformi.

Član 3.

 • 3.1 HES se obavezuje da u vezi sa Robom kupljenom od strane Kupca obavesti Prodavca/Prodavce, sa zahtevom da Prodavac/Prodavci predmetnu Robu dostave HES-u radi dalje isporuke Kupcu.
 •  
 • 3.2 HES ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko Prodavac/Prodavci od kojih je Kupac poručio Robu ne dostave Robu HES-u u roku određenom za dostavu. U tom slučaju Kupcu se vraća iznos za koji je kupio Robu koju Prodavac nije dostavio.
 •  
 • 3.3 Nakon prijema Robe od strane Prodavca/Prodavaca od kojih je Kupac kupio Robu, HES vrši pregled dostavljene Robe radi utvrđivanja da li ista odgovara opisu iz oglasa Prodavca.
 •  
 • 3.4 U slučaju da HES utvrdi da Roba nije saobrazna opisu iz oglasa Prodavca, HES o tome bez odlaganja obaveštava Kupca. Kupac je dužan da se odmah bez odlaganja, a najkasnije u roku od 2 časa, na jasan i nedvosmislen način izjasni u pisanoj formi, da li želi da odustane od kupovine ili želi da mu se Roba pošalje bez smanjivanja cene ili želi da mu se Roba pošalje sa smanjenom cenom. U slučaju da se Kupac ne izjasni u ostavljenom roku, HES će kontaktirati ponovo Kupca, te ukoliko i u tom slučaju ne dobiju odgovor Kupca, Roba se šalje Kupcu u stanju u kom je primljena.
 •  
 • 3.5 U slučaju da Kupac želi da mu se Roba iz prethodnog stava pošalje ali uz smanjenje cene, HES o tome odmah obaveštava Prodavca.
 •  
 • 3.6 U slučaju da Kupac odmah nakon prijema Robe, a najkasnije 24 časa od trenutka prijema Robe, kontaktira HES putem e-mail-a: reklamacije@hes.rs i dostavi dokaze da Roba ima očigledne nesaobraznosti u odnosu na opis iz oglasa Prodavca, koje je HES mogao da uoči prostim pregledom Robe, HES utvrđuje da li je reklamacija osnovana. Ukoliko HES utvrdi da je reklamacija osnovana, Kupac ima pravo da zadrži Robu uz povraćaj 50% cene za predmetnu Robu ili ima pravo da vrati Robu uz povraćaj 100% iznosa za predmetnu Robu.
 •  
 • 3.7 Očiglednim nesaobraznostima u smislu prethodnog stava neće se smatrati pogrešno označenje veličine Robe u oglasu Prodavca u odnosu na stvarno stanje Robe, odnosno ukoliko naznačena veličina u oglasu Prodavca ne odgovara veličini Kupca. Očiglednim nesaobraznostima u smislu prethodnog stava će se smatrati ukoliko Opis Robe ne odgovara realnom stanju Robe, ukoliko je Roba u oglasu Prodavca označena suprotno legendi objavljenoj na HES platformi ili ukoliko Roba ima neko drugo vidljivo oštećenje (ukoliko je Roba pocepana, odlepljena ili ima neki drugi nedostatak koji se prostim opažanjem može primetiti).
 •  
 • 3.8 Kupac ne može da raskine Ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac ne može da ističe nesaobraznost Robe odnosno nedostatke koje je Prodavac naveo i opisao u Oglasu.
 •  
 • 3.9 U slučaju da Kupcu stigne roba sa oštećenjima koja nisu bila vidljiva prostim opažanjem, odnosno nesaobrazna Roba, Kupac svoju reklamaciju zajedno sa fotografijom nesaobrazne Robe može poslati na e-mail adresu: reklamacije@hes.rs sa detaljnim objašnjenjem u čemu se nesaobraznost sastoji (u daljem tekstu: „Reklamacija“) u roku od 8 dana od dana prijema Robe odnosno najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema Robe, a HES će bez odlaganja reklamaciju proslediti Prodavcu na dalje postupanje.
 •  
 • 3.10 Prodavac je isključivo odgovoran za nesaobraznost robe i HES kao posrednik ne snosi nikakvu odgovornost.
 •  
 • 3.11 Kupac ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga, u kom slučaju će HES umanjiti zaradu Prodavca za iznos vraćene Robe i izvršiti povraćaj novca Kupcu. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na propisanom obrascu za odustanak od Ugovora ili izjavom u formi mejla koja sadrži tačan opis i oznaku Robe od čije kupovine Kupac odustaje, poslatoj na e-mail: reklamacije@hes.rs. Kupac će snositi trošak vraćanja Robe. HES može u određenim slučajevima snositi trošak vraćanja Robe kao i sam trošak Robe odnosno povraćaja Cene Kupcu, a Kupac je dužan da istu pošalje nazad putem Kurirske službe koja je Kupcu isporučila Robu.
 •  
 • 3.12 Ukoliko Kupac vraća Robu koja mu je isporučena, dužan je da je vrati upakovanu na način kao što je bila upakovana kada je primio Robu. U slučaju da je oštećen paket u kome se šalje Roba odnosno da je Roba dodatno oštećena u toku prevoza, Kupac je dužan da naknadi štetu HES-u odnosno Prodavcu.
 •  
 • 3.13 HES se obavezuje da Kupcu dostavi svu Robu koju je Kupac kupio tokom jednog ciklusa prodaje u istom paketu, bez obzira da li je Kupac Robu kupio od jednoj ili više Prodavaca. HES je dužan da Robu šalje Kupcu na nedeljnom nivou, odnosno svakog četvrtka u slučaju Nedeljnog HES paketa. Kupac može dostaviti adresu za dostavu koja je različita od adrese koju je uneo prilikom kreiranja Naloga, u slučaju da u trenutku isporuke Robe neće biti na adresi.
 •  
 • 3.14 U slučaju da Kupac ne preuzme paket pa se usled toga paket vrati HES-u, Kupac je dužan da ponovo uplati trošak poštarine radi dostave Robe i to u roku od dva dana od dana prijema Robe u HES-u. Ukoliko Kupac u navedenom roku ne izvrši uplatu poštarine gubi pravo na isporuku paketa.
 •  
 • 3.15 Ugovorne strane su saglasne da se isporuka paketa vrši isključivo putem kurirske službe BEX express i ne postoji mogućnost da se na zahtev Kupca Roba dostavi putem druge kurirske službe.

Član 4.

 • 4.1 U slučaju spora, Ugovorne strane će isti rešiti mirnim putem, odnosno vansudskim putem ukoliko je Kupac prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor, a ukoliko rešavanje spora mirnim putem ne bude moguće, ugovara se nadležnost Drugog osnovnog suda u Beogradu.

Član 5.

 • 5.1 Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacije i to: Internet.

Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji

(u daljem tekstu: „Ugovor“)

zaključen između sledećih ugovornih strana:

 1. Prodavac (u daljem tekstu: „Prodavac“)

i

 1. Jelena Marić PR Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta Hes express Požarevac, sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 66121020, PIB: 112464993 (u daljem tekstu: „HES”)

U daljem tekstu Prodavac i HES zajedno označeni kao Ugovorne strane odnosno svaka strana pojedinačno kao Ugovorna strana.

P r e a m b u l a

HES je elektronska platforma, koja ima za cilj posredovanje između Prodavaca koji nude i prodaju polovnu odeću, obuću i druge artikle (u daljem tekstu: „Roba“) i lica koja su zainteresovana da tu Robu kupe (u daljem tekstu: „Kupci“).

Prodavci samostalno i nezavisno od HES-a formiraju i određuju cenu Robe, te samostalno formiraju oglas za prodaju Robe, koji sadrži fotografije artikla sa precizno navedenim opisima stvari u realnom stanju, a koje su predmet prodaje (naziv, veličina, stanje, tip i cena, kao i fakultativno opis i brend artikla).

Član 1.

 • 1.1 Ovim Ugovorom uređuju se međusobna prava i obaveze Ugovornih strana, na način što Prodavac posredstvom HES platforme vrši oglašavanje prodaje svojih polovnih stvari (u daljem tekstu: „Roba“), te posredstvom HES platforme prodaje Robu trećim licima, odnosno Kupcima, a HES oglašava Robu na svojoj platformi, te Robu dostavlja trećim licima, odnosno Kupcima.

Član 2.

 • 2.1 Prodavac se obavezuje da registruje svoj korisnički nalog (u daljem tekstu: „Nalog“) na HES platformi a radi oglašavanja Robe posredstvom HES platforme i prodaje robe Kupcima.
 •  
 • 2.2 Po izvršenoj registraciji Naloga, Prodavac podnosi zahtev da bude registrovan kao Prodavac nakon čega mu se automatski dodeljuje članski broj koji je generisan i vezan isključivo za Nalog Prodavca. Članski broj koji je dodeljen Prodavcu dodeljuje se samo jednom prilikom registracije Naloga i ostaje isti sve vreme korišćenja Naloga od strane Prodavca. Kupci preko HES platforme imaju uvid samo u članski broj Prodavca, dok nemaju uvid ni pristup ličnim podacima Prodavca.
 •  
 • 2.3 Prodavac bira paket shodno ponudi na sajtu HES-a, i shodno odabranom paketu ima pravo učešća u prodaji, odnosno oglašavanju svojih stvari posredstvom HES platforme u određenom vremenskom periodu (u daljem tekstu: „Nedeljni HES paket“). Vrsta Nedeljnog HES paketa koju Prodavci mogu izabrati dostupna je na HES platformi nakon registracije naloga i nakon što Prodavci po podnetom zahtevu dobiju potvrdu da su poslati Prodavci, i čini sastavni deo ovog Ugovora.
 •  
 • 2.4 Nakon što se Prodavac prijavi za prodaju na Platformi, Prodavac dobija e-mail sa instrukcijama za uplatu odgovarajućeg iznosa u zavisnosti od izabranog Nedeljnog HES paketa. Prodavac se obavezuje da uplati odgovarajući iznos za izabrani paket koji je označen na jasan i nedvosmislen način na HES sajtu kao i u e-mailu sa instrukcijama, te po izvršenoj uplati Prodavac je u obavezi da pošalje HES-u dokaz o uplati. Ukoliko Prodavac izvrši uplatu sredom, koji je poslednji dan roka za uplatu i kreiranje Oglasa (sreda do ponoći), dužan je da odmah nakon izvršene uplate pošalje dokaz HES-u, u suprotnom gubi pravo na učešće u tom Prodajnom ciklusu (bilo da je to prva nedelja ili kompletno učešće, a sve shodno izabranom HES Nedeljnom paketu). Prodavac nema pravo na povrat sredstava ili dela sredstava uplaćenih HES-u na ime učešća u prodaji posredstvom Platforme. Vizuelni prikaz uplatnice i instrukcija koje Prodavac dobija na e-mail dat je niže.
 • 2.5 HES ne naplaćuje nikakvu dodatnu proviziju Prodavcu u odnosu na prodatu Robu posredstvom HES platforme u skladu sa odredbom prethodnog stava, odnosno u slučaju Nedeljnog HES paketa.
 • 2.6 Ukoliko se Prodavac odluči za mesečni HES paket, u kom slučaju je Roba Prodavca vidljiva na HES platformi u periodu trajanja jednog kalendarskog meseca (u daljem tekstu: „Mesečni HES paket“), Prodavac ne uplaćuje unapred proviziju HES-u, odnosno iznos naknade za oglašavanje, već HES ima pravo na odgovarajući iznos provizije za prva tri prodata artikla po svakoj kategoriji, odnosno Robe, a sve shodno ponudi objavljenoj na HES platformi i datoj niže u tabeli, koja je sastavni deo Ugovora.
 • Prodavac može odabrati jednu kategoriju za učešće, ili se prijaviti za svaku od kategorija samo jednom (u slučaju više prijava za istu kategoriju samo će jedna biti odobrena). Ukoliko Prodavac odabere kategoriju koja je veća od najmanje (npr. kategorija HES do 100€), prodavac će u okviru ove prijave moći da kreira oglase vrednosti od 2.478 dinara (21€) do 11.800 dinara (100€) što znači da oglasi vrednosti do 5.900 dinara (50€) spadaju u kategoriju do 50€ i shodno tome Prodavcu će biti obračunate provizije za obe kategorije (i za HES do 100€ i za HES do 50€) ukoliko ostvari prodaju Robe u obe kategorije. Navedeno se primenjuje i za HES do 200 ili 300€. Prodavac prijavom za svaku kategoriju posebno ima na raspolaganju veći broj oglasa (20 po kategoriji), dok odabirom kategorije HES do 300€ Prodavac ima pravo na samo 20 Oglasa, a vrednost tih Oglasa može biti od 21€ do 300€, te će provizija zavisiti od cene prodate Robe u odnosnu na kategoriju kojoj Roba pripada, iako se Prodavac nije prijavio za svaku kategoriju posebno.
 •  
 • 2.7. Izuzetno od člana 2.4., 2.5. i 2.6., HES može objaviti u svojoj ponudi na HES platformi paket koji će sadržati drugačije uslove učešća u prodaji Robe, a odabirom kog paketa se Prodavac saglašava sa navedenim načinom prodaje Robe.
 •  
 • 2.8. Prodavac se obavezuje da snosi trošak poštarine shodno cenovniku poštarine koji je objavljen na HES platformi, a koji čini sastavni deo ovog Ugovora, u slučaju slanja Robe HES-u, tako i u slučaju povraćaja Prodavcu nesaobrazne Robe od strane Kupca. U slučaju slanja Robe HES-u Prodavcu se od zarade odbija odgovarajući iznos poštarine shodno cenovniku poštarine. Izuzetno, u slučaju kada je iznos pošarine jednak iznosu prodate Robe, a u slučaju kada se Kupcu vrši povraćaj novca u iznosu prodate Robe zbog povraćaja Robe od strane Kupca, Prodavac je dužan da HES-u uplati trošak poštarine kako radi dostave Robe HES-u od strane Prodavca, tako i kada HES Robu vraća nazad Prodavcu.
 •  
 • 2.9. Prodavac se obavezuje da po izvršenoj uplati odgovarajućeg iznosa Nedeljnog HES paketa na HES platformi postavi oglas koji mora da sadrži: fotografije artikla sa precizno navedenim opisima stvari u realnom stanju, a koje su predmet prodaje (naziv, veličina, stanje, tip i cena, kao i fakultativno opis i brend artikla) i to posebno za svaki prodajni ciklus koji se odvija na nedeljnom nivou, a shodno informacijama na HES platformi. Prodavac je dužan da navede sve nedostatke koje Roba ima i da na što detaljniji način opiše stanje stvari.
 •  
 • 2.10. Prodavac je dužan da na jasan, tačan i nedvosmislen način unese sve potrebne informacije koje se odnose na Robu radi oglašavanja na HES platformi.
 •  
 • 2.11. Prodavac odgovara za svaku nesaobraznost Robe koja je utvrđena od strane HES-a ili od strane Kupca, a koja je posledica oštećenja Robe, netačno označenih karakteristika Robe i nesaobraznosti Robe.
 •  
 • 2.12. U slučaju da Kupcu stigne roba sa oštećenjima koja nisu bila vidljiva prostim opažanjem, Kupac svoju reklamaciju zajedno sa fotografijom nesaobrazne Robe može poslati na e-mail adresu: reklamacije@hes.rs sa detaljnim objašnjenjem u čemu se nesaobraznost sastoji (u daljem tekstu: „Reklamacija“) u roku od 8 dana od dana prijema Robe odnosno najkasnije u roku od godinu dana od dana prijema Robe, a HES će bez odlaganja reklamaciju proslediti Prodavcu na dalje postupanje putem e-mail-a čime će se smatrati da je HES izvršio svoju obavezu obaveštavanja Prodavca. HES ne snosi nikakavu odgovornost ukoliko Prodavac ne odgovori na reklamaciju u rokovima i na način propisan Zakonom o zaštiti potrošača.
 •  
 • 2.13. Prodavac je isključivo odgovoran za nesaobraznost robe i HES kao posrednik ne snosi nikakvu odgovornost.
 •  
 • 2.14. Kupac ima pravo da odustane od Ugovora u roku od 14 dana, bez navođenja razloga, u kom slučaju će HES umanjiti zaradu Prodavca za iznos vraćene Robe i izvršiti povraćaj novca Kupcu. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju daje na propisanom obrascu za odustanak od Ugovora ili izjavom u formi mejla koja sadrži tačan opis i oznaku Robe od čije kupovine Kupac odustaje, poslatoj na e-mail: reklamacije@hes.rs. Kupac snosi trošak vraćanja Robe i dužan je da istu pošalje nazad putem kurirske službe koja je Kupcu isporučila Robu.
 •  
 • 2.15. Prodavac je u obavezi da se pridržava svih odredbi iz Opštih uslova korišćenja i Politike privatnosti, koji su objavljeni na HES platformi, kao i drugih akata i uputstava objavljenih na HES platformi i čine sastavni deo ovog Ugovora.
 •  
 • 2.16. Ugovorne strane su saglasne da u slučaju prikupljanja, obrađivanja i međusobnog razmenjivanja podataka o ličnosti Kupca zaključe adekvatan ugovor shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. U tom smislu, Ugovorne strane su u odnosu zajedničkih rukovalaca prilikom rešavanja reklamacije Kupca, pa su saglasne da zaključe Ugovor o zajedničkom rukovanju podacima o ličnosti, koji čini Prilog 1 ovog Ugovora i njegov sastavni deo.

  Član 3.

 • 3.1. Prodavac oglas, koji je sačinio u skladu sa odredbama ovog Ugovora, postavlja, odnosno objavljuje na HES platformi, za svaki prodajni ciklus za Nedeljni HES paket, odnosno u periodu trajanja Mesečnog HES paketa, a shodno informacijama objavljenim u Opštim uslovima korišćenja.
 •  
 • 3.2. Po završetku svakog prodajnog ciklusa za Nedeljni HES paket, Prodavac može postojeće oglase iz prethodne nedelje prebaciti za novi prodajni cikulus, a može kreirati i potpuno nove oglase shodno dozvoljenom broju oglasa u okviru paketa koji je Prodavac kupio. Oglasi Prodavca se ne prebacuju u naredni prodajni ciklus automatski i Prodavac mora da prebaci oglase za vreme trajanja perioda kreiranja oglasa, odnosno do srede do ponoći. Ukoliko Prodavac ne prebaci oglase u naredni prodajni ciklus, HES ne snosi nikakvu odgovornost niti je dužan da omogući Prodavcu dodatnu nedelju učešća u novom prodajnom ciklusu.
 •  
 • 3.3. Po zatvaranju prodajnog ciklusa za Nedeljni HES paket, HES istog dana šalje Prodavcu putem i-mejla i putem obaveštenja na Nalogu Prodavca, spisak prodate Robe sa nalogom da se ista dostavi HES-u radi dalje isporuke Kupcima i instrukcijama za slanje, kao i iznos kolika je zarada Prodavca od prodate Robe, i iznos poštarine koji je Prodavac dužan da plati, shodno cenovniku poštarine koji je dostupan na HES platformi.
 •  
 • 3.4. U pogledu dostave Robe HES-u od strane Prodavca, Prodavac dobija instrukciju od HES-a da će na adresu Prodavca doći kurirska služba BEX express radi preuzimanja Robe. Ukoliko se kurir ne pojavi ili ukoliko Prodavac i kurir ne usklade termin preuzimanja Robe na adresi Prodavca, Prodavac je dužan da Robu odnese u BEX paket shop ili magacin, a kako bi Roba bila isporučena HES-u sredom. U slučaju da isporuka Robe kasni krivicom kurirske službe, Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost. U slučaju da Prodavac zakasni sa slanjem Robe, HES zadržava pravo da odluči da li će Robu primiti ili ne.
 •  
 • 3.5. Prodavac se obavezuje da po prijemu obaveštenja da je prodaja završena i prijema zahteva od HES-a da je Roba prodata, istu Robu pošalje bez odlaganja HES-u, u roku određenom shodno Opštim uslovima korišćenja.
 •  
 • 3.6. U slučaju prodajnog ciklusa kod Mesečnog HES paketa, koja traje ceo mesec (kalendarski), HES nakon prodaje svakog artikla obaveštava Prodavca da je isti prodat, te je Prodavac dužan da shodno instrukcijama HES-a dostavi predmetni artikal.
 •  
 • 3.7. Ukoliko je Prodavac sprečen da prodatu Robu pošalje u roku, dužan je da o tome obavesti HES bez odlaganja, uz istovremenu obavezu davanja informacije kada će tačno biti poslata Roba, a HES zadržava pravo da odluči da li će takvu Robu naknadno primiti.
 •  
 • 3.8. Ukoliko Prodavac izvrši slanje Robe sa zakašnjenjem, a bez prethodne potvrde HES-a da može izvršiti slanje Robe sa zakašnjenjem, HES nije dužan da istu primi.
 •  
 • 3.9. Po prijemu Robe od strane Prodavca, HES vrši pregled primljene Robe radi utvrđivanja da li se stanje Robe podudara sa opisom Robe koji je Prodavac naveo u oglasu.
 •  
 • 3.10. U slučaju da je Roba saobrazna u svemu shodno oglasu Prodavca, HES pruža Prodavcu i uslugu pakovanja Robe i dostavljanja robe Kupcu putem kurirske službe sa kojom HES ima zaključen ugovor.
 •  
 • 3.11. Ukoliko poslata Roba od strane Prodavca, ne odgovara postavljenim opisima na HES platformi, odnosno ukoliko Roba ima bilo koji nedostatak koji nije bio poznat u trenutku oglašavanja, HES o tome obaveštava Kupca i kontaktira ga da bi se Kupac izjasnio da li želi da kupi takvu Robu ili ne. Ukoliko Kupac odbije prijem takve Robe, ista će biti vraćena Prodavcu, a za predmetnu Robu biće umanjena naknada koja se isplaćuje Prodavcu.
 •  
 • 3.12. Ukoliko Kupac, u skladu sa prethodnim stavom, odustane od kupovine usled nesaobraznosti Robe, HES obaveštava o tome Prodavca, te ga obaveštava o iznosu za koji je smanjena njegova zarada shodno vrednosti Robe od čije je kupovine Kupac odustao. Prodavac je dužan da unapred HES-u plati iznos poštarine srazmerno težini paketa shodno cenovniku poštarine koji je objavljen na HES platformi, radi povraćaja Robe na adresu Prodavca.
 •  
 • 3.13. Ukoliko Kupac odustane od kupovine Robe usled nesaobraznosti, nakon prijema Robe od strane Kupca, Prodavac je dužan da HES-u uplati iznos Robe od čije je kupovine Kupac odustao, a radi povraćaja novca Kupcu. U tom slučaju Prodavac je u obavezi da plati iznos poštarine shodno cenovniku poštarine, i to kako poštarinu radi dostave Robe od Kupca do HES-a tako i iznos poštarine radi dostave Robe od HES-a do Prodavca.
 •  
 • 3.14. U slučaju da Prodavac ne uplati poštarinu u roku od 24h, smatraće se da je odustao od zahteva da mu se nesaobrazna Roba vrati, te HES ima pravo da zadrži takvu Robu sve dok Prodavac ne uplati iznos poštarine.

Član 4.

 • 4.1. HES se obavezuje da Robu primljenu od Prodavca za koju utvrdi da je saobrazna oglasu kao i Robu nesaobraznu oglasu Prodavca a koja je prihvaćena od strane Kupca, pošalje Kupcu u roku od dva (2) radna dana od dana prijema Robe od strane Prodavca. Od ovog roka se može odstupiti po prethodnom dogovoru između Kupca i HES-a. Navedeno ne utiče na isplatu zarade Prodavcu.
 •  
 • 4.2. HES se obavezuje da po prijemu Robe od strane Prodavca, isplati Prodavcu naknadu za prodate artikle (Robu koja je saobrazna oglasu kao i Robu koja nije saobrazna oglasu ali je prihvaćena od strane Kupca) i to u roku od dva (2) radna dana od dana prijema Robe, odnosno obaveštenja od strane Kupca da prihvata Robu nesaobraznu oglasu, odnosno HES isplaćuje naknadu Prodavcu svakog petka u slučaju Nedeljnog HES paketa. U slučaju državnih praznika i neradnih dana koji padaju petkom, HES će izvršiti isplatu naknade Prodavcu prvog narednog radnog dana. HES ne snosi nikakvu odgovornost ni u pogledu bilo kakvih tehničkih problema u realizaciji prometa od strane poslovne banke.

Član 5.

 • 5.1. Ugovorne strane su saglasne da sva sporna pitanja ovog Ugovora rešavaju mirnim putem, a ukoliko to ne bude moguće ugovara se mesna nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu.

Član 6.

 • 6.1. Ovaj Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacije i to: Internet.

PRILOG 1

Ugovor o zajedničkom rukovanju podacima o ličnosti

(u daljem tekstu: „Ugovor“)

Ovaj Ugovor zaključen je između sledećih ugovornih strana:

 • 1. Prodavac (u daljem tekstu: „Prodavac“)
i
 • 2. Jelena Marić PR Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta Hes express Požarevac, sa sedištem na adresi ul. Pukovnika Milivoja Stojanovića broj 3, matični broj: 66121020, PIB: 112464993 (u daljem tekstu: „HES”)

U daljem tekstu Prodavac i HES zajedno označeni kao Ugovorne strane odnosno svaka strana pojedinačno kao Ugovorna strana.

P r e a m b u l a

Ugovorne strane konstatuju sledeće:

 • I. Ugovorne strane su zaključile Ugovor o posredovanju u prodaji robe i poslovnoj saradnji (u daljem tekstu: „Ugovor o posredovanju“). Odredbom člana 2 stav 16 Ugovora o posredovanju propisana je obaveza Ugovornih strana da u slučaju prikupljanja, obrađivanja i međusobnog razmenjivanja podataka o ličnosti zaključe adekvatan ugovor shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.
 •  
 • II. Ugovorne strane su shodno zaključenom Ugovoru o posredovanju dogovorile međusobnu saradnju koja podrazumeva oglašavanje i prodaju proizvoda Prodavca na internet platformi HES-a, a koja saradnja podrazumeva uspostavljanje obligacionog odnosa između Kupca i Prodavca, posredstvom elektronske platforme HES-a. Tom prilikom, Kupac na elektronskoj platformi HES-a otkriva svoje lične podatke i to za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji robe odnosno pružanju usluge koji je zaključen sa Prodavcem odnosno za svrhe ostvarivanja zakonskih prava Kupca (pravo na odustanak od ugovora, pravo na podnošenje reklamacije, povrat robe/plaćene cene). Kako bi HES ispunio svoje ugovorom preuzete obaveze prema Prodavcu (izvršenje ugovora o posredovanju u prodaji robe odnosno pružanju usluge, kao i ostvarivanje zakonskih prava Kupaca), a sa druge strane kako bi Prodavac ispunio svoje zakonske obaveze (obezbedio Kupcima realizaciju njihovih zakonskih prava kao što su pravo na odustanak od zaključenog ugovora, pravo na podnošenje reklamacije, pravo na povraćaj plaćene cene itd.), Ugovorne strane međusobno razmenjuju lične podatke Kupaca za navedene svrhe.
 •  
 • III. Ugovorne strane, u skladu sa obavezama predviđenim Ugovorom o posredovanju, u svojstvu zajedničkih rukovaoca, obrađuju sledeće podatke o ličnosti kupaca:
  •  
  • a) ime, prezime i pol;
  •  
  • b) broj mobilnog telefona;
  •  
  • c) e-mail adresa;
  •  
  • d) broj tekućeg računa (kada i ukoliko povraćaj novca vrši Prodavac a ne HES).
 •  
 • u daljem tekstu svi gore nabrojani podaci zajedno će biti označeni kao: “Podaci”.
 •  
 • IV. Ugovorne strane obrađuju Podatke u sledeće svrhe:
  •  
  • a) izvršenje zaključenog ugovora o prodaji robe između Prodavca i Kupca;
  •  
  • b) omogućavanje i realizacija prava na odustanak od zaključenog ugovora o prodaji robe odnosno pružanju usluge između Prodavca i Kupca;
  •  
  • c) omogućavanje i realizacija prava na podnošenje reklamacije u pogledu kupljene robe odnosno pružene usluge po osnovu zaključenog ugovora o prodaji robe odnosno usluge između Prodavca i Kupca.
 •  
 • V. Ugovorne strane žele da svoje poslovanje usklade sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) – u daljem tekstu: „Zakon“.
 •  
 • VI. U tom smislu, Ugovorne strane potpisivanjem ovog Ugovora žele da urede svoje odnose zajedničkih rukovaoca podataka o ličnosti u smislu člana 43. Zakona.

Imajući gore navedeno u vidu, Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:

 • 1. PREDMET UGOVORA

Ovaj Ugovor reguliše međusobna prava i obaveze Ugovornih strana kao zajedničkih rukovaoca Podataka u člana 43. Zakona, koje Podatke Ugovorne strane obrađuju u svrhe koje su definisane tačkom II Preambule.

 • 2. PODELA ODGOVORNOSTI

Ugovorne strane saglasne su da će za sve dužnosti i radnje u vezi sa pravima kupaca definisanih članovima 21. – 37. Zakona (uključujući pravo na obaveštenje o obradi, pravo na uvid i kopiju, pravo na ispravku, pravo na brisanje podataka, pravo na prenosivost podataka i pravo na prigovor) biti zadužen HES, što znači da će HES biti odgovoran za ostvarivanje prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju od strane Ugovornih strana.

Lice za kontakt zaduženo za dužnosti i radnje u vezi sa pravima Kupaca definisanih članovima 21. – 37. Zakona u okviru HES-a je Jelena Marić ] sa kontakt podacima: jelenamaric@hes.rs.

Ugovorne strane konstatuju da će za sva ostala prava i obaveze u skladu sa Zakonom, zajednički utvrđivati odgovarajuće organizacione i tehničke mere.

 • 3. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Svaka izmena i dopuna odnosno dodatni sporazumi Ugovornih strana u vezi sa predmetom ovog Ugovora moraju biti sačinjeni u formi pisanog Aneksa između Ugovornih strana.

Ukoliko se ispostavi da je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća, to neće imati uticaj na punovažnost ostatka Ugovora.

Ovaj Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacije i to: Internet.